Průběh mediace

Mediace probíhá v několika fázích, jež na sebe navazují. Na samém počátku mediátor seznámí účastníky s metodou mediace, s rolí mediátora, jeho chováním v průběhu mediace, informuje je o své nestranností a povinnosti mlčenlivosti, jakož i o výší odměny a nákladů za mediaci. V dalších fázích dostává každý z účastníků možnost vyjádřit svůj postoj, svoje potřeby a přání; mediátor shromažďuje informace a rozdílné postoje stran strukturuje tak, aby bylo možné zjistit, v čem skutečně spočívá problém mezi účastníky mediace. Mediátor podporuje komunikaci mezi stranami, pomáhá jim poznat možná nedorozumnění vzniklá např. nedostatkem informací, akceptovat vzájemně rozdílné potřeby a zájmy, oddělit od sebe osobu a věc (pozici a zájem, tedy „chci“ a „potřebuji“). Poté mohou být účastníky navrhována řešení, která jsou pro strany smysluplná a přijatelná. Jednoltivé možnosti řešení jsou účastníky mediace hodnoceny a následně je vybráno řešení, které všem zúčastněným přinese nejvíce užitku. Na konci mediace je většinou uzavřena písemná mediační dohoda, v níž je vybrané řešení účastníky písemně stvrzeno.

Tato mediační dohoda má v případném soudním sporu (pokud by tedy některý z účastníků mediace dobrovolně neplnil své závazky, k nimž se v mediační dohodě zavázal) stejnou právní sílu jako jakákoliv jiná smlouva. V naprosté většině případů však mediační dohoda jako důkazní prostředek v žádném soudním řízení nefiguruje. To vyplývá ze skutečnosti, že mediace umožňuje nalezení takového řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám všech zúčastněných; ti je pak plní dobrovolně a soudního řízení není třeba.

Jestliže strany v průběhu mediace nenaleznou společné řešení jejich problému, mají vždy možnost obrátit se na soud, který o jejich sporu rozhodne.

Jedno mediační jednání trvá většinou tři hodiny, nicméně jeho konečná délka závisí na složitosti projednávané věci. V jedné věci se může uskutečnit více mediačních jednání, vždy dle potřeb účastníků mediace. Mediace je placená služba, odměna mediátora bude vždy písemně dohodnuta před zahájením prvního mediačního jednání.

kontakty

mapa
třída kpt. Jaroše 26
602 00 Brno


mediace@cm-brno.cz
kontaktní formulář

Naše MOTTO

Albert Einstein

Nemůžeme vyřešit problém pomocí stejného způsobu uvažování, který jsme použili, když jsme jej vytvořili.

Albert Einstein

Spolupráce

Asociace mediátorů ČR
Radoušová Ptáček legal